Dobre Pakiety AC

Home / Ubezpieczenia / Dobre Pakiety AC

„To co najtańsze nie może być dobre, lecz to co dobre może być tanie”

Nie trać czasu na samodzielne porównywanie ofert ubezpieczeniowych

Nie daj się wodzić za noc pseudoporównywarkom internetowym

Zaufaj profesjonalistom

Przygotujemy odpowiednią do Twych potrzeb ofertę ubezpieczeniową. Opowiemy o regułach działania ubezpieczenia, a także o kruczkach i haczykach.

Poza tym dla Ciebie robimy to za darmo.

Przedmiot ubezpieczenia AC

Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.

Ubezpieczenie AC – zakres

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela każdorazowo określają Ogóle Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Przykładowo ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte szkody polegające na:

1. uszkodzeniu pojazdu wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • działania osób trzecich,

2. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:

  • powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,
  • bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,
  • nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

3. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,

4. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w  celu krótkotrwałego użycia.